Renovatie projecten

Renovatie

Berkelstuwen

De Berkelstuwen in het gebied van waterschap Rijn en IJssel zijn door ons civieltechnisch en werktuigbouwkundig gerenoveerd. De stuwen Bolksbeek en stuw Haarlo bevinden zich naast de RWZI in Haarlo. Stuw Elbrink ligt in Borculo. In de eerste fase werden de stuwen één voor één drooggezet met droogzetschotten tijdens een droge periode. Vervolgens werden de kleppen gerepareerd en opnieuw geconserveerd. Tijdens deze periode werden ook gelijktijdig betonreparaties uitgevoerd. Nadat de kleppen waren teruggeplaatst, werden de droogzetschotten verwijderd. In de tweede fase werden de aandrijvingen vernieuwd, evenals de elektrotechnische installatie. In deze fase is het niet nodig om de stuwen droog te zetten en kunnen daardoor blijven functioneren.

Renovatie

Jonenbrug Giethoorn

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland hebben we de brug in de Jonenweg te Giethoorn gerenoveerd. Om te voorkomen dat wachtend autoverkeer op de aanbruggen zouden komen te staan, hebben we de schampkanten van de aanbruggen verhoogd. De bestaande betonconstructie hebben we voorzien van een levensduurverlengde coating. Tevens is onder de brug een nieuwe beschoeiing en taludbekleding aangebracht. Ten slotte is de brug voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Renovatie

Renovatie rioolgemalen Noorderzijlvest

In opdracht van waterschap Noorderzijlvest zijn een aantal rioolgemalen rondom Groningen gerenoveerd. Deze gemalen waren verouderd en vereisten groot onderhoud. We hebben dit werk als hoofdaannemer aangenomen, waarbij Mous Waterbeheer, als onderaannemer, de elektrische en werktuigbouwkundige werkzaamheden heeft verzorgd. Om de gemalen te renoveren zijn de gemalen buiten werking gesteld en werd de functie tijdelijk overgenomen door een TPI (tijdelijke pomp installatie). Vervolgens zijn de complete installaties uit de putten verwijderd. Het betonwerk van de verschillende objecten was in slechte staat, daarom hebben we bij een aantal putten een nieuw prefab dek geleverd en geplaatst. De binnenzijde van de putten was, door de vrijkomende gassen uit het riool, aangetast. Om verdere aantasting te voorkomen, zijn de binnenzijde van de betonputten voorzien van een lining. Vervolgens zijn de putten voorzien van nieuwe pompen en leidingwerk, en is de elektrische installatie vervangen. Tot slot is al het straat- en hekwerk vernieuwd of aangepast.

Renovatie

Rioolgemaal Havenstraat Beilen

Voor waterschap Drents Overijsselse Delta hebben we het rioolgemaal Havenstraat Beilen gerenoveerd. Dit gemaal is een zogenaamd vijzelgemaal. In samenwerking met Spaans Babcock hebben we twee nieuwe vijzels aangebracht. De betonnen vijzelgoot is uitgehakt en opnieuw ingedraaid. De bestaande luikafdekkingen zijn vervangen door stankdichte aluminium luiken. Ook is de complete E-installatie vervangen. Tijdens de uitvoering hebben we met een tijdelijke pompinstallatie het rioolwater overgepompt.

Renovatie

Stuwen Schipbeek

In opdracht van waterschap Rijn en IJssel hebben we 3 stuwen gerenoveerd in de Schipbeek. Een belangrijk aspect van dit werk was het continueren van de waterafvoer. Het continueren van de waterafvoer is bereikt door het toepassen van 2 buizen meet een diameter van Ø800mm door de bouwput. Hierdoor was het niet nodig om het water te verpompen en was daardoor energetisch zeer interessant. Bij de stuwen werd het beton gerepareerd, het metselwerk hersteld en de voegen vervangen. Ook zijn de kleppen gerepareerd en opnieuw geconserveerd, tevens zijn de aandrijvingen en de E-installaties volledig vervangen. Bovendien is de verkeersbrug van de Bathmense stuw vervangen.

Renovatie

Inlaat Coevorden

In opdracht van het waterschap Vechtstromen heeft Dubbink in Coevorden een inlaat gerenoveerd. Buiten het inlaatseizoen is de inlaat drooggezet en is de klep gestraald, voorzien van stroombrekers en zijn slechte delen gerepareerd. De volledige klep en het windwerk zijn vervolgens opnieuw geconserveerd en de kettingen zijn vervangen. De oude aandrijving van de klep is vervangen door een nieuwe Auma met buitenopstellingskast en de elektrotechnische installatie is tevens vervangen. De inlaat is gesitueerd in éen van de 2 sluishoofden van een voormalige schutsluis. Het betonwerk in de sluis is gerenoveerd en het metselwerk boven en onder water is voorzien van nieuw voegwerk.

Renovatie

Bruggen Drenthe

In 2016 zijn in opdracht van de provincie Drenthe een tweetal draaibruggen gerenoveerd en 1 draaibrug compleet vervangen. De bruggen liggen in de Verlengde Hoogeveense Vaart, een vaarweg die in de zomermaanden intensief gebruikt wordt door recreatie scheepvaart. De bruggen waren handbediend en zijn volledig geautomatiseerd. In de nieuwe situatie worden de bruggen door een hydraulische installatie aangedreven en zijn ze geschikt gemaakt voor een eventuele bediening op afstand in de toekomst. Alle draaipijlers zijn compleet vervangen, waarbij de houten paalfunderingen zijn vervangen door stalen buispalen. De landhoofden zijn deels vervangen en deels gerenoveerd. De stalen brugdekken zijn uitgehesen, getransporteerd, gestraald en volledig voorzien van een nieuwe conservering voordat ze opnieuw geplaatst werden.

Renovatie

Sluis Blokzijl

De oude sluis in Blokzijl is compleet gerenoveerd. Slechte metselwerkdelen zijn vervangen en al het metselwerk is voorzien van nieuw voegwerk. Kapotte natuursteen elementen zijn vervangen en het betonwerk is gerepareerd. De stalen leuningen zijn voorzien van een nieuwe conservering. Aan de in- en uitstroomzijde zijn nieuwe houten damwandschermen aangebracht en is de bodem- en taludbekleding vervangen. Ook zijn de bestaande sluisdeuren vervangen door nieuwe houten sluisdeuren.