Betonbouw projecten

Betonbouw

Betonbrug Enter

In opdracht van het waterschap Vechtstromen hebben we in de Leijerweerdsdijk in Enter een brug over de Elsgraven vervangen. De brug is zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Het betonpuin van de bestaande brug is verwerkt tot gecertificeerd granulaat. Dit granulaat is verwerkt in de beton van de landhoofden en van de taludbekleding. Op deze wijze is een circulariteit van 100% behaald. Daarnaast is het beton uitgevoerd in geopolymeerbeton, dat cementloos is en bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot.

Betonbouw

Betonbrug Wezuperbrug

In opdracht van de gemeente Coevorden hebben we de betonbrug in Wezupebrug vervangen. Kort na de aanbesteding bleek uit inspectie de bestaande brug in slechtere staat verkeerde dan aanvankelijk was voorzien. Met als gevolg dat er met onmiddellijke ingang een aslast-beperking op de brug kwam. In overleg met de opdrachtgever hebben we een ander type brugligger toegepast, waardoor we de opleverdatum met 3 maanden konden vervroegen. Bijzonder aan deze brug is de leuning van de brug. Deze bestaat uit RVS kokers in een golvend patroon.

Betonbouw

Betonbrug Kuinre

In Kuinre hebben we een bestaande betonbrug vervangen door een nieuwe betonbrug. De nieuwe brug bestaat uit 3 velden met 2 tussensteunpunten. De brug ligt relatief hoog ten opzichte van het maaiveld omdat deze over een watergang ligt die druk bevaren wordt door pleziervaart. Aangezien de brug voor het vaarseizoen gereed moest zijn hebben we in verband met de levertijd de prefab liggers van de brug in eigen beheer gemaakt. De leuningen van de brug zijn gemaakt van hout, dat afkomstig is van houten damplanken die vrijkwamen bij de sloop van de oude brug.

Betonbouw

Kroosreinigers Ericasluis

De bestaande kroosreinigers van het gemaal in de Ericasluis waren storingsgevoelig en voldeden niet meer aan de huidige Arbo-eisen. Samen met het waterschap Vechtstromen hebben we in bouwteamverband een nieuw ontwerp gemaakt voor de kroosreinigers en de bijbehorende opvangbakken. Aan de benedenstroomse zijde van de sluis hebben we 2 betonnen bordessen op stalen buispalen gemaakt waar de kroosreinigers op staan. Naast de bordessen hebben we betonnen opvangbakken gemaakt waarin het kroos gestort kan worden. Tevens zijn aan de bovenzijde de bestaande krooshekken vervangen door nieuw ontworpen exemplaren.

Betonbouw

Gemaal Leenders

In opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) hebben we gemaal Leenders te Meppel vervangen. In het nieuwe gemaal zijn drie grote pompen geplaatst met een capaciteit van 165 m3/min. Deze pompen zijn voorzien van een visveilige waaier, waardoor vissen het gemaal ongehinderd kunnen passeren. De bovenbouw oogt karakteristiek en is voorzien van semi-transparante gevels. Na zonsondergang schijnt er gekleurd licht naar buiten. De LED-verlichting kleurt rood wanneer er drie pompen draaien en groen als er één pomp draait. De gevels en de instroom zijn gemaakt van geopolymeerbeton, een cementloos materiaal dat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Betonbouw

Bruggen De Meene

In opdracht van de gemeente Hardenberg zijn de Kieftbrug en Beltmansbrug vervangen nadat uit inspectie in het voorjaar van 2018 bleek dat de bruggen aanzienlijke constructieve schade hadden. Het betreffen 2 bruggen geschikt voor zwaar verkeer met vrije een overspanning van bijna 25m.

Betonbouw

Put 6

In de uiterwaarden van de IJssel, ter hoogt van Velp, bevindt zich een verdeelput. Via deze verdeelput stroomt afvalwater vanaf het Rijngemaal in Arnhem richting de RWZI te Duiven. Deze betonput, put 6 genoemd, was dusdanig slecht dat deze vervangen moest worden. Het was van belang dat de aanvoer van het Rijngemaal zeer beperkt gestremd mocht worden. In opdracht van waterschap Rijn en IJssel hebben we een plan bedacht om middels meerdere bypasses de afvoer van het Rijngemaal te garanderen. Deze bypasses zijn rondom de bestaande put gelegd, waarna de bestaande put is gesloopt. Vervolgens hebben we een nieuwe betonput gebouwd en deze voorzien van lining en diverse schuiven. Na gereedkomen van de put, is het riool hier weer op aangesloten en zijn de bypasses verwijderd.

Betonbouw

Vispassage Doesburg

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel is in bouwteamverband een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex van Doesburg gerealiseerd. De vistrap in de monding van de Oude IJssel naar de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt is laatste obstakel weggenomen waarmee vissen ongehinderd in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen. De realisatie van de vispassage is een uniek project waarin alle facetten van Beton- en waterbouw naar voren komen. De locatie is gelegen in een complexe infrastructuur waarbij tussen de bestaande stuw en het sluiscomplex. De vispassage kruist een belangrijke ontsluitingsweg van Doesburg. Binnen al deze omgevingsfactoren hebben wij de vispassage weten te realiseren naar tevredenheid van de verschillende stakeholders. Naast een goed technisch functionerende vispassage is ook veel aandacht geschonken aan het opwaarderen van de openbare ruimte. Er is ruimte maakt voor verblijven, recreëren en educatie. Onderdeel van de vispassage is een prachtige kelder die voorzien is van mozaiek op de wanden en een kijkvenster aan de zijde van de vispassage.

Betonbouw

Panjerd Veeningen

Het waterbergingsgebied Panjerd-Veeningen is een voormalige zandwinplas. In dit project is waterberging en natuurontwikkeling gecombineerd. Het gebied wordt bij extreme neerslag gebruikt om overtollig water op te slaan. Het project heeft een positief effect op de natuur in het gebied. Landbouwgrond rond de plassen zijn veranderd in natuur, de oevers van de plas zijn minder steil gemaakt en er is meer moeras aangelegd. Naar verwachting zal het bergingsgebied eens per 25 tot 100 jaar worden gebruikt. Om het water te kunnen reguleren is het oppervlak van de zandwinplas vergroot en met de uitkomende grond kades aangebracht rondom het bergingsgebied. Daarnaast heet Dubbink een in- en uitstroomvoorziening gebouwd. De inlaat van Panjerd-Veeningen is bijzonder omdat het een balgstuw is. Het proces werkt omgekeerd in vergelijking met bijvoorbeeld de Ramspol¬kering. Op die plek wordt de balgstuw pas opgeblazen als waterkering noodzakelijk is. Tussendoor ligt dit kunstwerk in opgevouwen toestand op de betonvloer. Van scheepvaart is geen sprake bij Panjerd-Veeningen en hier is de balg dan ook altijd gevuld met water en fungeert deze als stuw. Wanneer de waterberging vol moet lopen, dan wordt eenvoudig de “stop” eruit getrokken en loopt de balg leeg en stroomt het water van de Hoogeveense Vaart over de balg in het bergingsgebied. Aan de andere zijde van het waterbergingsgebied is een ‘normale’ klepstuw gebouwd als aflaat en voor het vasthouden van het water als de berging wordt ingezet. Omdat het peil tot 2,5 meter hoogte kan komen, moest er een klep van 3,5 meter worden gerealiseerd. Voor leverancier HC Waterbeheersing uit Kesteren is dit de hoogste stuwklep geworden die zij ooit hebben gemaakt. Het aflaatkunstwerk is ook voorzien van een vispassage.